Vi är en av fyra förskolor i Skärblacka, ca 2 mil utanför Norrköping. Hos oss har vi plats för 31 barn i åldrarna 1-5 år. Vi består av två hemvister, Aspen och Linden. Under dagarna arbetar vi väldigt mycket tillsammans, vilket gör att alla barn och pedagoger känner varandra. Våra veckor består till stor del av grupparbete, då vi arbetar med ett gemensamt tema och självklart utifrån barnens intresse och nyfikenhet.

tisdag 29 maj 2018

Resultat, sammanfattning och respons - Enkäter till er vårdnadshavare

Trygghet och trivselenkät till vårdnadshavare VT2018


Alla förskolor ska ha en likabehandlingsplan. Målet för planen är att ha en förskola fri från kränkningar och diskriminering, där alla (barn, vårdnadshavare och personal) känner trygghet och glädje och känner sig välkomna varje dag. I planen beskriver vi på vilket sätt vi arbetar för att försöka nå det målet.


Vi vill tacka er som tagit er tiden att besvara denna enkät under vårterminen. Er delaktighet i förskolans trygghetsarbete är mycket viktigt. Era svar påverkar de mål som kommer fastställas i Likabehandlingsplanen för förskolan under nästkommande skolår. Vi har även utvärderat de trygghetsfrågor ni besvarat under vårterminen genom den elektroniska Kvalitetsenkäten från Norrköpings Kommun.
I år har 13 familjer av 27 besvarat enkäten, vi ser gärna att fler av familjerna besvarar enkäten till nästa års trygghets och trivsel-utvärdering.


Sammanfattning

Majoriteten av er vårdnadshavare som besvarat enkäten berättar om en förskola där ni och era barn känner er trygga och väl bemötta. Vilket är ett av förskolans grundläggande mål. Ni berättar att ni känner att ni får den information ni behöver kring verksamheten och era barns individuella trygghet och vardag hos oss.

Ingen uttrycker att de upplevt att barn blivit kränkta eller diskriminerade. Dock finns en viss oro inför bråk, hårda ord och slag. Där har vi som förskola en nolltolerans och ett tydligt arbetssätt kring hur vi hanterar sådana situationer. Vi har även ett utbredd förebyggande arbete kring hur vi bör behandla varandra.

Många av er uttrycker både oro och ilska kring förstörelsen som pågått på förskolan under helger och kvällar. Detta är ju inte bara oerhört sorgligt utan även som ni nämner i era svar, en säkerhetsfråga för era barn och för oss anställda som vistas på förskolegården.

De åtgärder vi vidtagit är först och främst att vi inte kommer ge upp hoppet om en fin och trivsam förskolegård. Vi kommer reparera och fortsätta göra fint, vi kan inte låta denna förstörelse vinna över oss.

Vi har även återkommande fört dokumentation och rapporterat vidare  till vår säkerhetsansvarige på Norrköpings Kommun. Vi kommer fortsätta ligga på för en ökad säkerhet.  

Vill Du vara med och påverka?, kontakta säkerhetsansvarig gällande förstörelsen via epost: patrik.persson@norrkoping.se


Sammanställning


 1. Har ni fått information om Likabehandlingsplanen?
  Ja 84%                       Nej  0%                  Blankt   16%
  Vet ni var den finns tillgänglig för dig att läsa/låna?
  Ja  53%                      Nej 23%                Blankt   16%
  Respons: Likabehandlingsplanen är det dokument där vi visar på hur vi arbetar för att främja allas lika rätt till trygghet och trivsel på förskolan. Vi berättar där om vad vi ser för utvecklingsområden för förskolan samt vilka insatser vi behöver göra under läsåret för att förbättra arbetet i förebygga kränkande och diskriminerande behandling.
  Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på båda förskolans avdelningar i lättlästa versioner. Vi arbetar även för att Likabehandlingsplanen skall finnas tillgänglig att läsa på förskolans Blogg.
  2.Har ni upplevt att något barn utsatts för diskriminering under året som gått? Beskriv situationen.
    
  Ja 0%               Nej 92%            Blankt 8%
  Kommentarer:
  ” Mitt barn har berättat om att hen fått ta emot slag eller blivit knuffad, men inte ur ett diskrimineringsperspektiv”
  3.Har ni upplevt att något barn blivit utsatt för kränkande behandling?
         
  Ja 0%               Nej 8%            Blankt 92%
  Kommentarer:
  ”Inte inom själva förskoleverksamheten. Dock tycker jag att både våra barn och personal blir kränkta till viss del av förstörelsen som sker på förskolan var och varannan dag.”
  4.Vad anser ni att förskolan behöver arbeta mer med, gällande trygghet och trivsel i förskolan?
  Kommentarer:
  Förstörelse och säkerhet
  ”De högre uppsatta inom kommunen borde ta detta med förstörelsen på större allvar”
  ”Kommunen behöver vidta mer åtgärder för att säkerställa barnens säkerhet.Historik av skadegörelse och glas i sandlådorna, pedagogerna ska inte behöva sanera gården innan verksamheten startar”
  ”Det kanske är dags för kameraövervakning?”
  ”Kommunen behöver sätta upp övervakningskameror på kvällar och helger”
  ”förstörelsen som pågår”
  ”Förstörelsen på gården under helgerna”
  Trygghet och trivsel
  ”Föräldrarna till de barn som slår och säger fula ord behöver uppmärksammas om detta och arbeta med barnens värderingar”
  ”Nolltolerans på slag, sparkar, fula ord.”
  ”Ni gör ett fantastiskt jobb!”
   ”Jag anser att de arbetar med detta så gott det går redan”
  5. Hur upplever ni det bemötandet ni vårdnadshavare får på förskolan?
  84% upplever att bemötandet är positivt     16% har svarat blankt i frågan
  Kommentarer:
  ”Gott! Vi får den information vi behöver om vårt barns dagar och personalen är trevig och professionell”
  ”Mycket Bra”
  ”Bara positivt, vi blir alltid bemötta på ett fint sätt”
  ”Bra, alla är trevliga och vänliga”
  ”Jag upplever alltid att ett bra bemötande, det är tydligt att personalen jobbar med detta”
  ”Ni ser både barn och föräldrar när vi kommer och går”
  Förändrings som önskas:
  ” Lugnare miljö i kapprummet när man ska gå hem”
  6. Hur upplever ni det bemötandet ert barn får på förskolan?
  84% upplever att bemötandet är positivt     16% har svarat blankt i frågan
  Kommentarer:
  ”Det känns som vårt barn är tryggt med personalen och att de värnar om vad vårt barn behöver”
  ”Vi är verkligen så nöjda med vår förskola, speciellt personalen. ”
  ”Väldigt bra!”
  ”På vår förskolan hälsas alltid barn och föräldrar välkomna och vi får en bra pratstund innan vi går hem”
  ”Bra, pratar gott om fröknarna”
  ”Blir lyssnad på och utvecklas, trivs och mår bra så bemötandet måste vara bra”
  ” Bra bemötande vid ankomst så både mitt barn och jag känner oss trygga”
  ”Att mitt barn inte vill gå hem från förskolan och blir arg de dagar när vi ska vara lediga tycker jag säger allt!”
    
  Resultat från Kvalitetsenkäten VT2018
  Kommentarer:

”Bra personal”
”mitt barn trivs jätte bra på parks förskola och personalen är mycket aktiva i barnens intressen”
”vi trivs jätte bra på parks förskola både med personal och barn. mycket aktiva i barna och deras intressen”


Respons Trygghet:
Vi kan se här att ni vårdnadshavare i majoritet känner er trygga med era barns förutsättningar, trygghet och att de respekteras. Men vi kan även se i statistiken att det finns en oro över att barnen kan känna sig otrygga eller bli utsatt för kränkningar.

Vi vill understryka att vi är mycket tydliga med att våld och hårda ord aldrig accepteras hos oss på förskolan. Konflikter avbryts alltid och berörda barn pratar vi med direkt och för många reflektioner kring hur vi på förskolan gör för att vara bra kamrater. Barn som blivit utsatta eller känt sig utanför får alltid stöd. Vi vill alla att alla barnen ska må bra hos oss. Även de barn som gjort någon annan ledsen får stöd och tid att tala med oss pedagoger.

Vi undviker dock att tillrättavisa eller tala om konflikter inför barngruppen eller er vårdnadshavare pga att vi respekterar de enskilda barnens integritet, oavsett om de gjort något knasigt eller om de blivit utsatta. Om just ditt barn varit inblandad i en konflikt kommer vi att informera dig om detta. Och om ni har funderingar över något barnen berättar för er får ni mer än gärna lyfta saken med oss pedagoger.
Kommentarer:

Har ej haft utvecklingssamtal ännu men får kontinuerlig information varje dag
Respons Kunskap och Ledarskap:

I vårat uppdrag som ledare på förskolan vill vi att era barns intressen och tankar får ta stor plats. Detta genom hur vi arbetar under våra dagar med alla dess små detaljer för era barn som enskilda individer, men även hur vi lägger upp våra stora Temaarbeten och projekten utifrån dem.

 Det är kul att se i enkäten att det blivit tydligt för er vårdnadshavare att era barns idéer och intressen tar stor plats hos oss och i vårt temaarbete och våra projekt. Samt att det framgått att årets temaarbete haft stort fokus på Hållbar utveckling (framtid, miljö, samhället och hälsa)

Genom vår tro på barnen som kompetenta individer bidrar detta till att de ges möjlighet att påverka och ansvara för sin egen vardag och utveckling.  Vi ser att desto mer plats era barns intressen och nyfikna frågor får ta plats, desto mer öppnas arbetet upp för att utveckla språk, matematiskt tänk, kreativitet och naturvetenskaplig förståelse.

Vi strävar alltid efter att skapa stimulerande miljöer för era barn på förskolan vilket ni också visar i enkäten att ni upplever. Även här är det barnens intressen som leder oss till förändringar och utformandet av både inne och utemiljöerna. Vi vill att temaarbetet skall finnas med oss i den erbjudande leken och arbetet som vi dukar fram för barnen. Vi ser även till vilka olika typer av miljöer och material som barnen har behov av och vill att detta ska synka med deras intressen.

Ni har alla svarat att det stämmer helt eller ganska bra att ni får den informationen ni efterfrågar kring era barn. Under vårens utvecklingssamtal har vi fokuserat vi mycket på just era barns individuella intressen, utveckling och lärande.  Där hoppas vi att ni alla känner att alla era tankar kan lyftas, då samarbetet med er vårdnadshavare är mycket viktigt för oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar